IPS Konstrukt, spol. s r.o.

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Integrovaný systém řízení

IPS Konstrukt, spol. s r.o. Strana: 1 z 1
Politika IMS
Revize r03
Rok: 2012

Vedení organizace vyhlašuje politiku IMS, která je platná pro celou organizaci a její certifikované činnosti.

Otevřený přístup
Organizace umožní přístup veřejnosti a zainteresovaných stran ke všem informacím o environmentálních aspektech, rizicích, dopadech a profilu organizace. Budeme podporovat výměnu informací a otevřený dialog se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky, uživateli staveb a spolupracovat s orgány státní správy, okresními a krajskými úřady a zájmovými skupinami.

Právní a jiné požadavky
Vedení organizace se zavazuje plnit příslušné požadavky právních předpisů o ochraně životního prostředí, zdraví zaměstnanců při práci a ostatní požadavky, ke kterým se zavázala a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům a rizikům. Organizace bude dodržovat závazné limity uvedené v právních předpisech a bude usilovat o jejich snižování.

Vstupní materiály, zdroje a výstup
Organizace se zavazuje postupně snižovat spotřebu energií a surovin na základě vědecko-výzkumných a technických poznatků, zavazuje se zabezpečit ekologickou a bezpečnou manipulaci, skladování, zpracování a likvidaci. Přednostně se zavazuje používat nové, ekologicky šetrné materiály, výrobky a služby a využívat principy neustálého zdokonalování procesů.

Technologie a provoz
Organizace se zavazuje dbát na řádnou údržbu strojů a zařízení, přednostně používat ekologicky šetrné technologie. Zabezpečit svůj provoz s ohledem na minimalizaci zátěže životního prostředí především v oblastech vod, půdy, ovzduší, radiace, hluku, prašnosti, exhalací, vibrací a stavebního odpadu, dále se zavazuje věnovat pozornost pracovnímu prostředí úzce souvisejícímu s bezpečnou a hygienicky nezávadnou prací zaměstnanců.

Smluvní dodavatelé
V případě realizace části zakázky poddodavateli, bude při jejich výběru přihlíženo ke splnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Dodavatelé se zavedeným systémem QMS, EMS, BOZP budou upřednostňováni a tyto požadavky kriteriálních norem budou smluvně přeneseny a kontrolovány v rámci realizace zakázky. Dodavatelé budou povinni doložit doklad o ekologické likvidaci odpadů vzniklých jejich činností.

Odpovědnost
Vedení organizace se zavazuje, že v rámci integrované politiky bude stanovovat a pravidelně přezkoumávat své cíle, cílové hodnoty a programy.

Ochrana zdraví a bezpečnost
Organizace se zavazuje používat pouze materiály a výrobky, které jsou bezpečné z hlediska jejich zamýšleného používání. Zavazuje se dbát na ochranu zdraví zaměstnanců, uživatelů zakázek a ochranu třetích subjektů dotčených prostředím, ve kterém organizace vykonává svoji činnost.

Vzdělávání zaměstnanců
Organizace se zavazuje vzdělávat, cvičit a motivovat zaměstnance na všech stupních řízení a informovat je o environmentálních dopadech a rizicích jejich práce. Předávat environmentální zkušenosti uvnitř organizace a mezi dodavatele a spolupracující organizace tak, aby se tato politika stala závaznou i pro ně.

Prevence a zlepšování
Vedení organizace se zavazuje k neustálému zdokonalování v rámci QMS, EMS a BOZP při splnění požadavků kriteriálních norem. Vedení se zavazuje k neustálému zlepšování řízení a zvyšování výkonnosti systému managementu kvality, environmentálního profilu organizace a BOZP v souladu s úrovní technického poznání tak, aby se zabránilo nevratnému poškození životního prostředí a poškození zdraví všech osob pracujících s pověřením organizace. Organizace se zavazuje k zajištění trvale udržitelného rozvoje společnosti a prevenci vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví.

V Ostravě dne 01.06.2012 Jednatel společnosti: Daniel Pieszka

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

tor